DE SCHAKEL TUSSEN WETEN WAT TE DOEN EN DOEN WAT JE WEET

    Bedrijfshulpverlening met de K van Kwaliteit

 

 

 

BHV-PLAN

 

 

Het BHV-plan bevat alle informatie, maatregelen en voorzieningen om de gevolgen van ongevallen, calamiteiten en incidenten te minimaliseren en adequate spoedeisende hulp te kunnen verlenen. 

In het bedrijfshulpverleningsplan is dit uitgewerkt in van te voren opgestelde procedures.

Een bedrijfshulpverleningsorganisatie (BHV) wordt door de wet (de ARBO-wet) geëist. Een BHV-plan is de blauwdruk voor het inrichten van een BHV-organisatie. En als u dat in combinatie doet met het opstellen van een ontruimingsplan is dat kostentechnisch zeer gunstig en efficiënt.

In het BHV-plan wordt de vertaalslag gemaakt van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) naar een adequate BHV-organisatie, om de restrisico’s die in de RI&E zijn vastgelegd te kunnen afdekken.

 

 

Informatie?       info@BHV-Kompleet.nl

                               06-42506011